Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2017-nî 4-goe̍h 10-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō·)

2016-nî 6-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài)

2014-nî 9-goe̍h 23-ji̍t (Pài-jī)

2014-nî 8-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 8-goe̍h 12-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 8-goe̍h 1-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 4-goe̍h 3-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 12-goe̍h 1-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 10-goe̍h 20-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 5-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 8-goe̍h 15-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 8-goe̍h 4-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 7-goe̍h 28-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 7-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō·)

2010-nî 7-goe̍h 3-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 6-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō·)

2009-nî 8-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 5-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 4-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 3-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 6-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Pài-gō·)

2007-nî 6-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài)

2007-nî 5-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 4-goe̍h 30-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 4-goe̍h 21-ji̍t (Pài-la̍k)