Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2017-nî 1-goe̍h 7-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 7-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 5-goe̍h 11-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 9-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 3-goe̍h 12-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 12-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 9-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 11-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 5-goe̍h 9-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 3-goe̍h 3-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 1-goe̍h 31-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Pài-gō·)

2007-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2007-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2007-nî 1-goe̍h 21-ji̍t (Lé-pài)

2007-nî 1-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 11-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 9-goe̍h 13-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 9-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài)