Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2017-nî 3-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 9-goe̍h 25-ji̍t (Pài-gō·)

2015-nî 7-goe̍h 24-ji̍t (Pài-gō·)

2015-nî 5-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō·)

2015-nî 5-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài)

2014-nî 9-goe̍h 8-ji̍t (Pài-it)

2014-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 10-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 10-goe̍h 30-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 5-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō·)

2011-nî 12-goe̍h 1-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 10-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō·)

2010-nî 11-goe̍h 21-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 6-goe̍h 10-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 12-goe̍h 13-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Pài-gō·)

2008-nî 3-goe̍h 25-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 11-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 11-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō·)