Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2014-nî 7-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (Pài-gō·)

2011-nî 5-goe̍h 6-ji̍t (Pài-gō·)

2011-nî 1-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 8-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 9-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 5-goe̍h 18-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 4-goe̍h 23-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 3-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 5-goe̍h 20-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Pài-gō·)

2008-nî 3-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 3-goe̍h 25-ji̍t (Pài-jī)

khah kū ê 50 hāng