Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2010-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 12-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 4-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 4-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 3-goe̍h 4-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 2-goe̍h 27-ji̍t (Pài-gō·)

2009-nî 2-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 2-goe̍h 21-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 2-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō·)

2009-nî 2-goe̍h 19-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 2-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 2-goe̍h 13-ji̍t (Pài-gō·)

2009-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 2-goe̍h 10-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 2-goe̍h 9-ji̍t (Pài-it)

khah kū ê 50 hāng