Bank

Eng-gú修改

Bêng-sû修改

bank

  1. gûn-hâng

Chham-khó修改