Eng-gú修改

Tōng-sû修改

give

  1. hō·, sàng

Chham-khó修改