Chham-khó Lunes

Se-pan-gâ-gú修改

Bêng-sû修改

lunes

  1. pài-it