Kán-siá
Chiàⁿ-siá

閩南語Siu-kái

Siu-kái


[1]

意思Siu-kái

 1. 模樣
  就是按呢 [臺語, 正體 kap 簡體]
  Chiū-sī án-ne, m̄ ne! [白話字]
  按呢按怎 [臺語, 正體 kap 簡體]
  Án-ne sī beh án-cháiⁿ? [白話字]
  按呢 / 按呢 [臺語]  ―  Lóng mā án-ne. [白話字]  ― 

參考資料Siu-kái

 1. 臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部