Kán-siá
Chiàⁿ-siá

閩南語 siu-kái

siu-kái


[1]

意思 siu-kái

 1. 怎樣如何啥物方式
  按怎 [臺語]  ―  Lí sī án-cháiⁿ? [白話字]  ― 
  按怎 / 按怎 [臺語]  ―  Che án-cháiⁿ kóng? [白話字]  ― 
  毋知按怎 [臺語]  ―  M̄-chai beh án-cháiⁿ? [白話字]  ― 
  按呢按怎 [臺語]  ―  Án-ne beh án-cháiⁿ? [白話字]  ― 
  按怎 [臺語]  ―  Lí siūⁿ beh án-cháiⁿ? [白話字]  ― 
  按怎 / 按怎 [臺語]  ―  Lí iú án-cháiⁿ bô? [白話字]  ― 
  按怎 / 按怎 [臺語]  ―  án-cháiⁿ kóng? [白話字]  ― 
  毋知按怎 [臺語, 正體 kap 簡體]
  Góa mā m̄-chai beh án-cháiⁿ! [白話字]
  按呢後擺按怎 [臺語, 正體]
  按呢后摆按怎 [臺語, 簡體]
  Lí án-ne chò, góa āu-pái beh án-cháiⁿ! [白話字]

參考資料 siu-kái

 1. 臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部