Kán-siá
Chiàⁿ-siá

閩南語Siu-kái

Siu-kái

  • 泉州話:
  • 廈門話:
  • 漳州話:
  • 臺灣話:khoàⁿ, khàn(文) [1]
  • 潮州話:
  • 海南話:

意思Siu-kái

  1. 例:,看(khoàⁿ)按怎看(khoàⁿ)看(khoàⁿ)。 看(khoàⁿ)

參考資料Siu-kái

  1. 臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部