Kán-siá
Chiàⁿ-siá

閩南語修改

修改

  • 泉州話:
  • 廈門話:
  • 漳州話:
  • 臺灣話:khoàⁿ, khàn(文) [1]
  • 潮州話:
  • 海南話:

意思修改

  1. 例:,看(khoàⁿ)按怎看(khoàⁿ)看(khoàⁿ)。 看(khoàⁿ)

參考資料修改

  1. 臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部