An-thí-gōa kap Ba̍h-bú-tà

(Tùi Antigua kap Barbuda choán--lâi)
Kán-siá 安提瓜和巴布达
Chiàⁿ-siá 安提瓜和巴布達

Bân-lâm-gíSiu-kái

Bêng-sûSiu-kái

An-thí-gōa kap Ba̍h-bú-tà (POJ,【】An-thi2-goa7 kap Bah8-bu2-ta3, 【安提瓜和巴布達, 【安提瓜和巴布达)

Hoan-e̍kSiu-kái