tōng-bu̍t-hn̄g

Kho-ha̍k ê gí-sû siu-kái

Origianl Hôa-gú Ji̍t-gú Hō-ló
Astronomy 天文學 Thian-bûn-ha̍k
Atom 原子 原子 ??
Biology 生物學 Seng-bu̍t-ha̍k
Chemistry 化學 Hòa-ha̍k
Conductor 導體 導体 ??
Current 電流 電流 ??
Ecology 生態(學?) Seng-thài
Electron 電子 ?? Tiān-chú
Electrical Charge 電荷 電荷 ??
Electrical Potential ?? ?? ??
Earth Science 地球科學 Tè-kiû kho-ha̍k
Geography 地理(學) 地理 Tē-lí-ha̍k
Insulator 絕緣體 絶縁体 ??
Mathematica 數學 Sò͘-ha̍k
Molecule 分子 分子 ??
Physics 物理學 物理学 Bu̍t-lí-ha̍k
心理學 ? Sim-lí-ha̍k
Science 科學 科学 Kho-ha̍k
Semiconductor 半導體 半導体 ??

Pang-bô· siu-kái

1 siu-kái

2 siu-kái

3 siu-kái