Nuvola mimetypes abiword abi.png Chi̍t-ê lūi-pia̍t sī Ji̍t-gí ê sû.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat ū ē-bīn 2 ê ē-lūi-piat, choân-pō͘ 2 ê.

J

Tī "Ji̍t-gí" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-bīn 200bīn ia̍h sī tī chit lūi-pia̍t, choân-pō͘ 597 bīn ia̍h

(chêng chi̍t ia̍h) (āu chi̍t ia̍h)

(chêng chi̍t ia̍h) (āu chi̍t ia̍h)