Wiktionary:1000-ê Ji̍t-gí ki-pún-sû

Bêng-sû siu-kái

Lâng siu-kái

Sin-khu siu-kái

Chèng-thâu siu-kái

Chhin-chiâⁿ siu-kái

Seng-bu̍t siu-kái

Tōng-bu̍t siu-kái

Si̍t-bu̍t siu-kái

Lông-chok-bu̍t siu-kái

Sî-kan, ú-tiū kap thiⁿ-khì siu-kái

Hong-ūi siu-kái

Bu̍t-chi̍t siu-kái

Tan-ūi siu-kái

Siā̄-hōe siu-kái

Jîn-kang siu-kái

Chhù siu-kái

Chhù̄-lāi siu-kái
Ka-kū, chong-hông siu-kái

Cha̍p-sè siu-kái

Chhēng-chhah siu-kái

Kau-thong siu-kái

Gí-giân kap su-siá siu-kái

Sek-tī siu-kái

Kî-thaⁿ ê bêng-sû siu-kái

Sò͘-ba̍k siu-kái

Thiu-siōng bêng-sû siu-kái

Jîn-chheng tāi-bêng-sû siu-kái

Hêng-iông-sû siu-kái

Goā-hêng kap chū-bī siu-kái

Kám-chêng siu-kái

Tōng-sû siu-kái

存在 siu-kái

移動 siu-kái

動作 siu-kái

Kám-kak siu-kái

Giân-gí siu-kái

使用 siu-kái

Kám-chêng siu-kái

活動 siu-kái

連体詞 siu-kái

間投詞 siu-kái

接続詞 siu-kái

助動詞 siu-kái

格助詞 siu-kái

係助詞 siu-kái

接続助詞 siu-kái

終助詞 siu-kái

副助詞 siu-kái