Wiktionary:1000-ê Ji̍t-gí ki-pún-sû

Bêng-sûSiu-kái

LângSiu-kái

Sin-khuSiu-kái

Chèng-thâuSiu-kái

Chhin-chiâⁿSiu-kái

Seng-bu̍tSiu-kái

Tōng-bu̍tSiu-kái

Si̍t-bu̍tSiu-kái

Lông-chok-bu̍tSiu-kái

Sî-kan, ú-tiū kap thiⁿ-khìSiu-kái

Hong-ūiSiu-kái

Bu̍t-chi̍tSiu-kái

Tan-ūiSiu-kái

Siā̄-hōeSiu-kái

Jîn-kangSiu-kái

ChhùSiu-kái

Chhù̄-lāiSiu-kái
Ka-kū, chong-hôngSiu-kái

Cha̍p-sèSiu-kái

Chhēng-chhahSiu-kái

Kau-thongSiu-kái

Gí-giân kap su-siáSiu-kái

Sek-tīSiu-kái

Kî-thaⁿ ê bêng-sûSiu-kái

Sò͘-ba̍kSiu-kái

Thiu-siōng bêng-sûSiu-kái

Jîn-chheng tāi-bêng-sûSiu-kái

Hêng-iông-sûSiu-kái

Goā-hêng kap chū-bīSiu-kái

Kám-chêngSiu-kái

Tōng-sûSiu-kái

存在Siu-kái

移動Siu-kái

動作Siu-kái

Kám-kakSiu-kái

Giân-gíSiu-kái

使用Siu-kái

Kám-chêngSiu-kái

活動Siu-kái

副詞Siu-kái

連体詞Siu-kái

間投詞Siu-kái

接続詞Siu-kái

助動詞Siu-kái

助詞Siu-kái

格助詞Siu-kái

係助詞Siu-kái

接続助詞Siu-kái

終助詞Siu-kái

副助詞Siu-kái