Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China

Se-pan-gâ-gúSiu-kái

Bêng-sûSiu-kái

Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China

  1. Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Hiong-káng Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu