Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2011-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 5-goe̍h 7-ji̍t (Pài-gō·)

2009-nî 2-goe̍h 7-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2007-nî 1-goe̍h 17-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 11-goe̍h 29-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 6-goe̍h 26-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 5-goe̍h 25-ji̍t (Pài-sì)