Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2015-nî 9-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2014-nî 2-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 8-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō·)

2013-nî 5-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 1-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 9-goe̍h 29-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 8-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 8-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 7-goe̍h 26-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 7-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)