Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2008-nî 4-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō·)

2008-nî 4-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 4-goe̍h 1-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 3-goe̍h 31-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 3-goe̍h 29-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

khah kū ê 50 hāng