Kán-siá
Chiàⁿ-siá

閩南語Siu-kái

Wikipedia ū koan-hē
閩南語
ê bûn-chiuⁿ.
 
閩南語的分佈

Siu-kái

意思Siu-kái

  1. 中國福建省南部簡稱閩南廣東廣西海南臺灣浙江南洋一寡所在
    例:閩南語母語

Hôa-gúSiu-kái

Bêng-sûSiu-kái

閩南語 【拼】 Mǐnnányǔ

  1. Bân-lâm-gí

Chham-khóSiu-kái