Kán-siá
Chiàⁿ-siá

閩南語Siu-kái

Siu-kái


[1]

意思Siu-kái

 1. 事情
  按怎代誌按怎 [臺語, 正體]
  按怎代志按怎 [臺語, 簡體]
  Án-cháiⁿ? Tāi-chì pān liáu án-cháiⁿ? [白話字]
  這種代誌 [臺語, 正體]
  这种代志 [臺語, 簡體]
  Iú chit-chióng tāi-chì, lí ná m̄ kā góa kóng! [白話字]
  代誌麻煩 [臺語, 正體]
  代志麻烦 [臺語, 簡體]
  Che tāi-chì chiū mâ-hoân ah. [白話字]

參考資料Siu-kái

 1. 臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部