Sek-ín:Kok-ka miâ

(Tùi Kok-ka miâ choán--lâi)
Attention.png Chù-ì: Chit-phiⁿ bûn-chiuⁿ lāi-bīn ê hoan-e̍k pēng m̄-sī cho̍at-tūi ê piau-chún! Nā-sī lí ū koh-khah hó ê hoan-e̍k hoat, hoan-gêng chò-hóe chham-ka thó-lūn, pēng-chhiáⁿ mā hi-bāng lí-lâi tàu siu-kái!

ASiu-kái

Hō-ló-ōe
Gôan-bûn
English
A-hù-hān
افغانستان
Afğānistān
Afghanistan
A-la-pek Liân-ha̍p Iû-tiúⁿ-kok
الإمارات العربيّة المتّحدة
Al-Imārāt al-‘Arabīyah al-Muttahidah
United Arab Emirates
A-ní-ki̍p-lī-a
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي
Al-Jumhurīyah al-Jazā’irīyah
Algeria
An-tē-khah ki̍p Pa-pò-ta̍t
Antigua and Barbuda
Antigua and Barbuda
An-tō-ní
Andorra
Andorra
A-kin-têng
Argentina
Argentina

BSiu-kái

Hō-ló-ōe
Gôan-bûn
English
Pa-ha-má
Bahamas
Pa-lîm
Bahrain
Bēng-ka-lá
Bangladesh
Pa-pòe-to
Barbados
Pe̍h-ngô͘-lô-su
Belarus
Pí-lī-sî
Belgien
Pòe-lí-su
Belize
Pòe-lêng
Benin
Put-tan
Bhutan
Bí-kok
United States of America
Po-lī-î-a
Bolivia
Bông-kó·
Mongolia
Po-sū-ní-
Bosna kap Hercegovina
Botswana
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi

CSiu-kái

Hō-ló-ōe
Gôan-bûn
English


ESiu-kái

Hō-ló-ōe
Gôan-bûn
English
Eⁿ-go·-lē
Angola
Angola


GSiu-kái

Hō-ló-ōe
Gôan-bûn
English

HSiu-kái

Hō-ló-ōe
Gôan-bûn
English
Fiji
Ha-iá-sū-thàn
Հայաստան
Hayastan
Armenia
Hóe-iām Kok
Azərbaycan
Azerbaijan

ISiu-kái

Hō-ló-ōe
Gôan-bûn
English

JSiu-kái

KSiu-kái

Hō-ló-ōe
Gôan-bûn
English

LSiu-kái

Hō-ló-ōe
Gôan-bûn
English
Lâm-hong Kok
Australia
Australia

MSiu-kái

Hō-ló-ōe
Gôan-bûn
English

NSiu-kái

OSiu-kái

PSiu-kái


SSiu-kái

Hō-ló-ōe
Gôan-bûn
English
Sū-chiō-pò-lià
Shqipëria
Albania

TSiu-kái

Hō-ló-ōe
Gôan-bûn
English
Tâi-oân
Taiwan
Tan-kok
Denmark
Djibouti
Dominic Kiōng-hô-kok
Dominican Republic
Dominica
Tajikistan
Tang-kok
Tang Timor
Tanzania
Thài-kok
Thailand
Tek-kok
Germany
Tiâu-sián
North Korea
Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok
People's Republic of China
Tiong-hui Kiōng-hô-kok
Central African Republic
Tn̂g Pe̍h-hûn Kok
Aotearoa
New Zealand
Togo
Tonga
Trinidad kap Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Tuvalu

USiu-kái