Nuvola mimetypes abiword abi.png Chi̍t-ê lūi-pia̍t sī Se-pan-gâ-gú ê sû.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat chí-ū ē-bīn ê ē-lūi-pia̍t.

E

Tī "Se-pan-gâ-gú" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-bīn 176bīn ia̍h sī tī chit lūi-pia̍t, choân-pō͘ 176 bīn ia̍h