Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2017-nî 3-goe̍h 13-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 10-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 8-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 11-goe̍h 9-ji̍t (Pài-gō·)

2011-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 5-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 7-goe̍h 22-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 2-goe̍h 19-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 2-goe̍h 7-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 11-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 5-goe̍h 25-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 5-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 5-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō·)