Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2014-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō·)

2012-nî 9-goe̍h 29-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 10-goe̍h 22-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 9-goe̍h 21-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 4-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 8-goe̍h 13-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 6-goe̍h 17-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 8-goe̍h 29-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 8-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)