Kán-siá
Chiàⁿ-siá

閩南語Siu-kái

Siu-kái

 • 泉州話:
 • 廈門話:
 • 漳州話:
 • 臺灣話:būn-tê / būn-toê [1]
 • 潮州話:mn̄g-tôi
 • 海南話:

意思Siu-kái

 1. 題目
  例:老師請教啥物問題?
 2. 意見錯誤..等等處理代誌
  例:毋知佗位問題? 百二問題。 問題佗位

參考資料Siu-kái

 1. 臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部