Kán-siá
Chiàⁿ-siá

閩南語 siu-kái

siu-kái


[1]

意思 siu-kái

 1. 時陣現在,現此時。
  毋知影這馬佗位 [臺語, 正體]
  毋知影这马佗位 [臺語, 簡體]
  M̄-chai-iáⁿ i, chit-má lâng tī tó-uī? [白話字]
  這馬轉來轉來 [臺語, 正體]
  这马转来转来 [臺語, 簡體]
  chit-má ngē beh kā kiò tńg-lâi, i bē tńg-lâi lah. [白話字]
  這馬 [臺語, 正體]
  这马 [臺語, 簡體]
  Chit-má, ah bô khòaⁿ lâng teh bē! [白話字]

參考資料 siu-kái

 1. 臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部