Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2017-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 5-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō·)

2012-nî 10-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 6-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 6-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 4-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 2-goe̍h 26-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 10-goe̍h 31-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō·)

2006-nî 8-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 8-goe̍h 29-ji̍t (Pài-jī)