Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 7-goe̍h 7-ji̍t (Pài-gō·)

2017-nî 4-goe̍h 14-ji̍t (Pài-gō·)

2016-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 8-goe̍h 1-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 3-goe̍h 7-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 9-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 6-goe̍h 8-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 4-goe̍h 13-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 3-goe̍h 12-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 1-goe̍h 27-ji̍t (Pài-jī)

2015-nî 1-goe̍h 23-ji̍t (Pài-gō·)

2015-nî 1-goe̍h 13-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 7-goe̍h 5-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 5-goe̍h 26-ji̍t (Pài-gō·)